نحوه محاسبه شارژ ساختمان

انتخاب انواع حالت های شارژ برای ایجاد عدالت در نحوه تقسیم هزینه های یک ساختمان است که هیات مدیره ساختمان، بر اساس نوع ساختمان و هزینه های آن میباست یکی از حالت های تقسیم شارژ را انتخاب کنند.
حالت های تقسیم شارژ ی که شارژ نفری دارند فقط برای مجتنع های مسکونی کاربرد دارد

محاسبه شارژ به روش های مختلف زیر:
 

  1. شارژ واحدی
  2. شارژ متراژی
  3. شارژ نفری
  4. شارژ نفر متراژی
  5. شارژ واحدی + شارژ متراژی
  6. شارژ واحدی + شارژ نفری
  7. شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی
  8. شارژ نفری+ شارژ متراژی
  9. شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری
  10. شارژ بر اساس هزینه (مناسب مجتمع های مسکونی)