آیا هر واحد میتواند جلوی درب واحد خود جاکفشی قرار داده و یا کفش های خود را جلوی درب بگذارد؟

پاسخ:

در آوردن کفش جلوی در آپارتمان مطابق تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1345/2/8 ممنوع است حتی گذاشتن جا کفشی هم مجاز نیست مگر اینکه برای همه واحدها کمد ویژه کفش یک مدل تهیه شود.