آیا واحد طبقه همکف و یا اول میتواند به دلیل عدم استفاده از آسانسور از پرداخت هزینه های آن امتناع نماید؟

پاسخ:
حتی اگر یکی از ساکنین واحدی از برخی قسمتهای مشترک استفاده میکند باید هزینه های مربوط به آن قسمت را بپردازد.

مطابق ماده 23 قانون تملک آپارتمان ها، اعتراض ساکن طبقه همکف یا طبقه اول مبنی بر اینکه از آسانسور استفاده نمیکنم پس نباید شارژ یا هزینه های نگهداری آنرا بپردازم قابل قبول نیست.