هزینه گاز ،آب، برق و .... در یک مجتمع مسکونی یا تجاری چگونه تقسیم میشود؟

پاسخ:
به موجب ماده (۳) قانون تملک آپارتمانها، هزینه گاز، آب و برق در یک آپارتمان برحسب متراژ ساختمان حساب می شود و پرداخت آن به عهده استفاده کننده اعم از مالک یا مستاجر یا هر شخصی که در غیاب مالک اصلی از ساختمان نفع می برد، می باشد.

به عنوان مثال: براي پرداخت سهم هر واحد از مبلغ قبوض مشترك بايد مساحت هر واحد ملاك قرار بگيرد به طوری كه اگر مساحت يك واحد در آپارتمان 2 برابر مساحت ساير واحدهاست مالك يا مستاجر واحد بزرگ تر بايد 2 برابر سهم ديگران، هزينه آب و گاز را بپردازد.

البته این یک اصل کلی است و ساکنین یک آپارتمان می توانند روش های دیگری را برای محاسبه این هزینه ها در نظر بگیرند. شایان ذکر است که تصویب این روش باید توسط مدیر (یا مدیران) ساختمان انجام پذیرد. در برخی از مجتمع های تجاری و یا مسکونی که اختلاف بین واحدها و تعداد ساکنین ساکن در آن زیاد است از روشی تحت عنوان درصدی از نفر متراژ استفاده می شود که در این روش برای تعداد نفرات ساکن و متراژ ارزش متفاوتی در محاسبه در نظر گرفته می شود. این روش یکی از روش های پیشنهادی مجموعه سما بوده که در نرم افزار نیز امکان محاسبه بر اساس این روش در نظر گرفته شده است. همچنین امکان محاسبه بر اساس تعداد روز حضور نیز یکی دیگر از روش هایی است که با ارائه آن در نرم افزار محاسبه شارژ آپارتمان سما، مورد نظر مجتمع ها قرار گرفت.

روش دیگری که میتوان به عنوان دقیق ترین روش محاسبه آب بها در مجتمع ها پیشنهاد داد، استفاده از کنترهای فرعی به منظور نمایش میزان مصرف هر واحد می باشد که در این روش می توان با تقسیم مصرف کنتر اصلی بر مصرف هر واحد و نیز با درنظر گرفتن مبلغ کنتر اصلی، سهم هر واحد را محاسبه کرد که این روش نیز یکی از روشهایی است که در نرم افزار مدیریت مجتمع سما درنظر گرفته شده است.