درصورت نشتی لوله طبقه بالا، جبران خسارت وارده به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ:

طبق قانون تملک آپارتمان ها و قانون مدنی، مالک هر واحد آپارتمان نسبت به تعمیر قسمت های اختصاصی خویش که موجب خسارت و ضرر به دیگری شود مسئول جبران است. در این مورد شما باید دادخواست مطالبه خسارت را به انضمام جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین میزان خسارت وارده به سقف و تعیین عامل خسارت، به شورای حل اختلاف محل تقدیم نمائید.