آیا هیچ یک از مالکین حق اجاره پارکینگ و یا انباری خود را به غیر از ساکنین مجتمع دارد؟

در بسیاری از مجتمع های مسکونی و تجاری، حق مالکیت بر پارکینگ به درستی تعبیر نشده و در برخی مواقع شاهد هستیم که اختلافاتی بر سر این موضوع بین افراد یک مجتمع بوجود می آیند.
پارکینگ و انباری ساختمان از جمله توابع ساختمان است و مالکان آپارتمان ها شرکای قسمت های مشترک ساختمان هستند. قسمت های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی بوده و واگذاری هر قسمت از توابع و لواحق واحدهای اختصاصی ساختمان به غیر از شرکای ساختمان مغایر مقررات مربوط به شراکت است، زیرا این عمل در واقع نوعی ادخال غیر شریک در قسمت های مشترک است.

اگرچه در این خصوص قانون تملک آپارتمان ها حکم خاصی ندارد اما در اسناد انتقال رسمی آپارتمان ها عدم واگذاری انباری و پارکینگ به غیر از شرکای ساختمان قید می شود. بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمان ها به هریک از مالکان همان ساختمان بلامانع است. بنابراین نمی توان پارکینگ یا انباری را به غیر ساکنین اجاره داد.