نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان در مجتمع های تجاری و مسکونی

در صورت عدم پرداخت شارژ توسط هریک از مالکین و مستاجرین، مدیریت مجتمع میتواند به منظور پیگیری مطالبات مجتمع نسبت به صدور اظهارنامه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نماید. در ذیل نمونه ای از این نوع اظهارنامه جهت استفاده مدیران محترم آمده است :


جناب آقای ..../خانم....

با سلام همانطور که مستحضرید حضرت عالی به عنوان یکی از ساکنین آپارتمان مبلغ … ریال بابت هزینه … از تاریخ … تا تاریخ … و مبلغ … ریال بابت هزینه … از تاریخ … تا تاریخ … به صندوق ساختمان بدهکار می باشید که از پرداخت آن خودداری می نمایید. لذا در اجرای ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها به شما اخطار می شود که ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام فرمایید. بدیهی است پس از انقضاء این مهلت و عدم پرداخت هزینه های مذکور از سوی شما خدمات مشترک شما طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن قطع خواهد شد. همچنین طبق مقررات مربوطه از طریق مراجع قضایی نیز اقدام لازم انجام خواهد شد.