برگزاری اولین دوره مقدماتی مدیریت مجتمع های مسکونی توسط سامانه های هوشمند سما

اولین دوره مقدماتی آموزش مدیریت مجتمع های مسکونی به مدیران و اعضای هیات مدیره مجتمع های مسکونی توسط سامانه های هوشمند سما با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران در تاریخ 1397/12/16 در محل موسسه برگزار می گردد.
در این دوره تلاش خواهد شد مباحث زیر مورد بحث و بررسی قرار گیرد:

 1. وظایف و حیطه اختیارات هیات مدیره.
 2. وظایف و حیطه اختیارات مدیر اجرایی.
 3. اساسنامه و جایگاه آن.
 4. انتخاب و استخدام پرسنل.
 5. تهیه چک لیست ها.
 6. مصوبه هیات مدیره.
 7. پیگیری وصول شارژ.
 8. استفاده از فن آوری اطلاعات.
 9. جایگاه بیمه در مجتمع.
 10. بودجه بندی.
 11. درآمدزایی. و ...

ثبت نام از طریق لینک https://evnd.co/aTeFE